[:bg]

Общи условия за ползване на интернет страницата на Созополи

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на “ЕР ТУРС” ЕООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между “ЕР ТУРС” ЕООД (наричано за краткост Созополи) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на Созополи и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на Созополи е страницата www.sozopoli.com

Чл.2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формите за контакт и онлайн резервации – Потребители, които активно ползват Интернет страница на Созополи чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания или онлайн резервации.

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на Созополи без да използват формите за регистрация и инлайн резервации.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Созополи и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, Созополи да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Созополи изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на www.sozopoli.com права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост. Трафикът към мобилната версия на уеб сайта www.sozopoli.com, собственост на Созполи e безплатен

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на Созополи, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на Созополи, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на Созополи, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. Созополи се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. Созополи си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. Созополи не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на Созополи и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. Созополи не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на Созополи.

Чл.14. SOZOPOLI обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.15. Созополи си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.16. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.17. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

[:en]Terms & Conditions

General terms and conditions for use of Sozopoli Resort’s website

Art. 1 These General Terms and Conditions for the use of the website of “ER TOURS” Ltd. and the services provided through them, regulate the relations between “ER TOURS” Ltd. (hereinafter referred to as “Sozopoli”) and each person (hereinafter referred to as User) uses the Sopopoli’s website and / or the services provided through it. For the purposes of these Terms and Conditions, Sopopoli’s Website is www.sozopoli.com

Art. 2 Consumers within the meaning of these Terms are divided into two categories:

Par 1. Active Users – using Contact Forms and Online Reservations – Users who are actively using the Sozopoli website by entering a mobile number and / or an email address and a name. The mandatory data to be entered depends on the purposes of the use – queries or online reservations.

Art.2. Inactive – Users who visit the Sopopoli website without using the forms for registration and inline reservations.

Art.3. These rules are posted on the Sozopoli’s website and are deemed to have been accepted by the User with the fact that he entered the site. The user undertakes to use the services in accordance with the requirements of these General Terms and Conditions.

Art 4. With the acceptance of these General Terms and Conditions, the User is informed and agrees that Sopopoli will send calls, messages and emails for the purposes of direct marketing and advertising of the enterprise’s own services or third-party services and products by enabling each User , in the case of a call, message or e-mail for direct marketing purposes, to disagree with the future receipt of such communications. Sopopoli performs any refusal to receive future communications for marketing purposes.

Art.5. Prohibited violation of copyright and related rights on www.sozopoli.com, trademark rights, or other intellectual property rights. Traffic to the mobile version of Sozopoli’s www.sozopoli.com is free of charge

Art.6. Any User who uses the services of Sopopoli’s Website has the right to express an opinion with respect to these General Terms by sending a personal message through the Inquiry Form.

Art.7. Questions related to the services offered on the Sopopoli’s website may be asked by the User by sending a message via the inquiry form.

Art.8. Information related to the use of the relevant Sopopoli’s website and the services provided through it can be obtained through the inquiry form.

Art 9. Sozopoli is obliged to keep the secrecy of the correspondence and not to disclose the personal information provided by the Users without their prior consent unless this is in accordance with a statutory provision.

Art.10. Sopopoli reserves the right not to respond to inquiries at the discretion of the administrator.

Art. 11. Sozopoli is not responsible to the User for:

Par. 1. Lost profits and other damages caused to the User as a result of the use of the services through the Sopopoli website and the page itself and the inability to use such services;

Par.2. Inability of the user to use the functionality of the website;

Par.3. Third party claims against the User in or on the occasion of using the functionality of the website;

Art. 12. Sozopoli is not responsible if, in the case of violations of the functionality of the software or technical support of other providers on the Internet or of the electronic communications links in and / or outside the country, the user can not use the functionality or functionality provided on Sozopoli’s website in part or in its fullest .

Art.14. Sozopoli processes the personal data of the individuals (Active Users), observing the requirements of Regulation 2016/679 and Ordinance No. 1 / 30.01.2013 on technical measures and levels of protection.

Art.15. Sozopoli reserves the right to unilaterally modify these General Terms and Conditions, as well as the structure of its website, for which it is not obliged to notify the Users.

Article 16. All applicable to these Terms and Conditions shall be governed by the laws in force in the Republic of Bulgaria.

Art.17. In the event of disputes, the Parties shall endeavor to settle it voluntarily by mutual agreement. In the absence of agreement, either party may refer the dispute to the competent court.[:ru]Terms & Conditions

General terms and conditions for use of Sozopoli Resort’s website

Art. 1 These General Terms and Conditions for the use of the website of “ER TOURS” Ltd. and the services provided through them, regulate the relations between “ER TOURS” Ltd. (hereinafter referred to as “Sozopoli”) and each person (hereinafter referred to as User) uses the Sopopoli’s website and / or the services provided through it. For the purposes of these Terms and Conditions, Sopopoli’s Website is www.sozopoli.com

Art. 2 Consumers within the meaning of these Terms are divided into two categories:

Par 1. Active Users – using Contact Forms and Online Reservations – Users who are actively using the Sozopoli website by entering a mobile number and / or an email address and a name. The mandatory data to be entered depends on the purposes of the use – queries or online reservations.

Art.2. Inactive – Users who visit the Sopopoli website without using the forms for registration and inline reservations.

Art.3. These rules are posted on the Sozopoli’s website and are deemed to have been accepted by the User with the fact that he entered the site. The user undertakes to use the services in accordance with the requirements of these General Terms and Conditions.

Art 4. With the acceptance of these General Terms and Conditions, the User is informed and agrees that Sopopoli will send calls, messages and emails for the purposes of direct marketing and advertising of the enterprise’s own services or third-party services and products by enabling each User , in the case of a call, message or e-mail for direct marketing purposes, to disagree with the future receipt of such communications. Sopopoli performs any refusal to receive future communications for marketing purposes.

Art.5. Prohibited violation of copyright and related rights on www.sozopoli.com, trademark rights, or other intellectual property rights. Traffic to the mobile version of Sozopoli’s www.sozopoli.com is free of charge

Art.6. Any User who uses the services of Sopopoli’s Website has the right to express an opinion with respect to these General Terms by sending a personal message through the Inquiry Form.

Art.7. Questions related to the services offered on the Sopopoli’s website may be asked by the User by sending a message via the inquiry form.

Art.8. Information related to the use of the relevant Sopopoli’s website and the services provided through it can be obtained through the inquiry form.

Art 9. Sozopoli is obliged to keep the secrecy of the correspondence and not to disclose the personal information provided by the Users without their prior consent unless this is in accordance with a statutory provision.

Art.10. Sopopoli reserves the right not to respond to inquiries at the discretion of the administrator.

Art. 11. Sozopoli is not responsible to the User for:

Par. 1. Lost profits and other damages caused to the User as a result of the use of the services through the Sopopoli website and the page itself and the inability to use such services;

Par.2. Inability of the user to use the functionality of the website;

Par.3. Third party claims against the User in or on the occasion of using the functionality of the website;

Art. 12. Sozopoli is not responsible if, in the case of violations of the functionality of the software or technical support of other providers on the Internet or of the electronic communications links in and / or outside the country, the user can not use the functionality or functionality provided on Sozopoli’s website in part or in its fullest .

Art.14. Sozopoli processes the personal data of the individuals (Active Users), observing the requirements of Regulation 2016/679 and Ordinance No. 1 / 30.01.2013 on technical measures and levels of protection.

Art.15. Sozopoli reserves the right to unilaterally modify these General Terms and Conditions, as well as the structure of its website, for which it is not obliged to notify the Users.

Article 16. All applicable to these Terms and Conditions shall be governed by the laws in force in the Republic of Bulgaria.

Art.17. In the event of disputes, the Parties shall endeavor to settle it voluntarily by mutual agreement. In the absence of agreement, either party may refer the dispute to the competent court.[:el]Terms & Conditions

General terms and conditions for use of Sozopoli Resort’s website

Art. 1 These General Terms and Conditions for the use of the website of “ER TOURS” Ltd. and the services provided through them, regulate the relations between “ER TOURS” Ltd. (hereinafter referred to as “Sozopoli”) and each person (hereinafter referred to as User) uses the Sopopoli’s website and / or the services provided through it. For the purposes of these Terms and Conditions, Sopopoli’s Website is www.sozopoli.com

Art. 2 Consumers within the meaning of these Terms are divided into two categories:

Par 1. Active Users – using Contact Forms and Online Reservations – Users who are actively using the Sozopoli website by entering a mobile number and / or an email address and a name. The mandatory data to be entered depends on the purposes of the use – queries or online reservations.

Art.2. Inactive – Users who visit the Sopopoli website without using the forms for registration and inline reservations.

Art.3. These rules are posted on the Sozopoli’s website and are deemed to have been accepted by the User with the fact that he entered the site. The user undertakes to use the services in accordance with the requirements of these General Terms and Conditions.

Art 4. With the acceptance of these General Terms and Conditions, the User is informed and agrees that Sopopoli will send calls, messages and emails for the purposes of direct marketing and advertising of the enterprise’s own services or third-party services and products by enabling each User , in the case of a call, message or e-mail for direct marketing purposes, to disagree with the future receipt of such communications. Sopopoli performs any refusal to receive future communications for marketing purposes.

Art.5. Prohibited violation of copyright and related rights on www.sozopoli.com, trademark rights, or other intellectual property rights. Traffic to the mobile version of Sozopoli’s www.sozopoli.com is free of charge

Art.6. Any User who uses the services of Sopopoli’s Website has the right to express an opinion with respect to these General Terms by sending a personal message through the Inquiry Form.

Art.7. Questions related to the services offered on the Sopopoli’s website may be asked by the User by sending a message via the inquiry form.

Art.8. Information related to the use of the relevant Sopopoli’s website and the services provided through it can be obtained through the inquiry form.

Art 9. Sozopoli is obliged to keep the secrecy of the correspondence and not to disclose the personal information provided by the Users without their prior consent unless this is in accordance with a statutory provision.

Art.10. Sopopoli reserves the right not to respond to inquiries at the discretion of the administrator.

Art. 11. Sozopoli is not responsible to the User for:

Par. 1. Lost profits and other damages caused to the User as a result of the use of the services through the Sopopoli website and the page itself and the inability to use such services;

Par.2. Inability of the user to use the functionality of the website;

Par.3. Third party claims against the User in or on the occasion of using the functionality of the website;

Art. 12. Sozopoli is not responsible if, in the case of violations of the functionality of the software or technical support of other providers on the Internet or of the electronic communications links in and / or outside the country, the user can not use the functionality or functionality provided on Sozopoli’s website in part or in its fullest .

Art.14. Sozopoli processes the personal data of the individuals (Active Users), observing the requirements of Regulation 2016/679 and Ordinance No. 1 / 30.01.2013 on technical measures and levels of protection.

Art.15. Sozopoli reserves the right to unilaterally modify these General Terms and Conditions, as well as the structure of its website, for which it is not obliged to notify the Users.

Article 16. All applicable to these Terms and Conditions shall be governed by the laws in force in the Republic of Bulgaria.

Art.17. In the event of disputes, the Parties shall endeavor to settle it voluntarily by mutual agreement. In the absence of agreement, either party may refer the dispute to the competent court.[:]